Logo: Szkoła Podstawowa w LanckoronieSzkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Lanckoronie
Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Lanckoronie

Ogłoszenia

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018r

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby, których dane osobowe przetwarzane są na stronie internetowej Szkoły, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie ul. Szkolna 5 34-143 Lanckorona, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik ZOPO, kontakt przez email: rodo.zopo@onet.pl
2.    Celem przetwarzania danych jest: promocja szkoły.
3.    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
4.    Kategorie zbieranych danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa szkoły do której uczęszcza, wizerunek. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzice uczniów.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości umieszczania ww. danych na stronie internetowej szkoły w celu promocji szkoły.
6.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny
z instrukcją kancelaryjną szkoły i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
7.    Przekazane dane osobowe są udostępnianie na stronie internetowej Szkoły oraz osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają osoby korzystające ze strony internetowej, a także osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Szkołą. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych.
8.    Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
9.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.    Osoba której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy uczniów i ich rodziców, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie ul. Szkolna 5 34-143 Lanckorona, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik ZOPO pod adresem email: rodo.zopo@onet.pl
2.    Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczych.
3.    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia ucznia do szkoły i świadczenia mu usług edukacyjno-wychowawczych.
5.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny
z instrukcją kancelaryjną Szkoły i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6.    Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Szkołą. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów
o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
7.    Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
8.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby odbierające dzieci ze szkoły / świetlicy, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
w Lanckoronie ul. Szkolna 5, 34-143 Lanckorona, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni pracownik ZOPO pod adresem email: rodo.zopo@onet.pl Celem przetwarzania danych jest: realizacja odbioru dzieci ze szkoły/ świetlicy.
2.    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu (czyli brak możliwości odbierania dzieci w zastępstwie za rodziców).
4.    Kategorie zbieranych danych osobowych: imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzice uczniów.
5.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny
z instrukcją kancelaryjną Szkoły i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6.    Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Szkołą.
7.    Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
8.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

 W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy podmioty współpracujące ze Szkołą, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
w Lanckoronie ul. Szkolna 5 34-143 Lanckorona, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik ZOPO Lanckorona pod adresem email: rodo.zopo@onet.pl
2.    Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań Szkoły.
3.    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie wykonania umowy - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy.
4.    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. umowy.
5.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny
z instrukcją kancelaryjną Szkoły i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6.    Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Szkołą. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów
o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
7.    Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
8.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.Ważne ogłoszenia

Szkoła pamięta 2023

 

Opłaty za wyżywienie - kwiecień

 

Laboratoria przyszłości

 

Realizacja godziny dostępności nauczyciela w roku szkolnym 2023/2024

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół obowiązujące od 1 września 2021 r.

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

 

1% na szkołę Twojego dziecka.

 

PODZIĘKOWANIA DLA FUNDACJI "ORLEN - DAR SERCA"

 

Opieka zdrowotna nad uczniami.

 

RODO

 
 
Polecane serwisy
logo: Kuratorium Oświaty w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
logo: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Centralna Komisja Egzaminacyjna
logo: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
logo: BIP
BIP
logo: Lanckorona
Lanckorona
logo: Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie
Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie
logo: Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony
Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony
 
Nasi przyjaciele
 
Poprzednie strony www
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie
34-143 Lanckorona, ul. Szkolna 5
tel./fax 338763590
zswlanckoronie@poczta.onet.pl
Projekt i wykonanie net2me