Logo: Szkoła Podstawowa w LanckoronieSzkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Lanckoronie
Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Lanckoronie

Ogłoszenia

Zasady oceniania pracy zdalnej uczniów

Zasady oceniania pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego  w Lanckoronie obowiązujące od 26 marca 2020r. do odwołania zdalnego nauczania przez MEN.


Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 493, ze. zm.).

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.


2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.


3.  Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowie potrzebnych materiałów.


4. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując Dysk Google, platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe.


5.Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.


6. Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie na wyznaczony adres, komunikator. Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych itp.


7. Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.


8. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe/ projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form aktywności ucznia.


9. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.


10. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

·         - Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela na stronie szkoły, a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp.

·         - Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości na Librusie lub Woordzie.

·         - Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych


11. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.


12. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.


13.Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły.


14.  Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia, biorąc pod uwagę:

1. jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,

2. terminowe przesyłanie zadanych prac,

3. samodzielną i systematyczną pracę,

4. bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.


Kryteria oceniania nauczania zdalnego - nauczanie początkowe

1. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel ocenia prace ucznia z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.


2. Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy i informuje rodziców i uczniów o wybranej metodzie pracy. W okresie tym nauczyciel monitoruje i realizuje podstawę programową.

Ważne ogłoszenia

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

 

Odkrywamy Małopolskę

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

 

1% na szkołę Twojego dziecka.

 

PODZIĘKOWANIA DLA FUNDACJI "ORLEN - DAR SERCA"

 

Opieka zdrowotna nad uczniami.

 

RODO

 
 
Polecane serwisy
logo: Lanckorona
Lanckorona
logo: Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie
Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie
logo: Zespół Szkół w Izdebniku
Zespół Szkół w Izdebniku
logo: Zespół Szkół w Skawinkach
Zespół Szkół w Skawinkach
logo: Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony
Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony
logo: Parafia Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie
Parafia Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie
 
Nasi przyjaciele
 
Poprzednie strony www
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie
34-143 Lanckorona, ul. Szkolna 5
tel./fax 338763590
zswlanckoronie@poczta.onet.pl
Projekt i wykonanie net2me